Komunikat

05-05-2023

Komunikat

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nawiąże współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Osad ściekowy jest produktem biologicznego i mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Przed dopuszczeniem do stosowania na polach jest stabilizowany za pomocą fermentacji i wapna palonego. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe są bezpieczne pod względem sanitarnym, mają ziemistą konsystencję o zróżnicowanym stopniu uwilgotnienia i zasadowe pH.

 

Ze względu na przyzwoitą zawartość składników mineralnych stosowanie osadu przynosi wiele korzyści, m. in.:

·    reguluje kwaśny odczyn gleby,

·    dostarcza roślinom substancji odżywczych, makro- i mikroelementów,

·    wzbogaca humusową strukturę gleby o składniki organiczne i substancje pokarmowe takie jak: azot (4,75 % s.m.), fosfor (1,89 % s.m.), wapń (14,1 % s.m.),

·    umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury ziemi.

 

Osady można zagospodarować:

·    w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,

·    do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

·    do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

·    do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

·    przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Osadów komunalnych nie można stosować na wszystkie grunty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:

·    na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

·    na terenach ochrony pośredniej strefy ochrony ujęć wody,

·    w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

·    na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych,

·    na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

·    na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,

·    na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %;

·    na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

·    na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

·    na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

·    na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

·    na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,

·    na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

 

Ubiegający się o osad do rolniczego zagospodarowania powinien:

·    powinien być właścicielem lub dzierżawcą i przekazać do zagospodarowania powierzchnię gruntów zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego;

·    posiadać sprzęt umożliwiający zagospodarowanie osadów na polu. Osad powinien być przeorany z glebą nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu;

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania osadów do rolniczego zagospodarowania:

·    osobiście w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków: ul. Chemiczna 2, 07-410 Ostrołęka

·    mailowo: rdobkowski@opwik.pl.

·    pod nr tel.: 698 147 104.