Reklamacje

Zgodnie z Uchwałą nr 96/VIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28.03.2019 r. w przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, odbiorcę usług może złożyć pisemną, ustną lub telefoniczną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonania, lub miała być wykonana.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres odbiorcy usług,
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
  5. numer i datę umowy,
  6. podpis odbiorcy usług.

OPWiK Sp. z o.o. rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dalszych czynności na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego odbiorcy usług odbiorca usług zobowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowalny osobom reprezentującym przedsiębiorstwo. Zaniechanie powyższego obowiązku przez odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego, o czym odbiorca usług jest informowany pisemnie.

Klient, który nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza, może wnioskować o oddanie go do do ekspertyzy, którą przeprowadza jednostka do tego uprawniona. W przypadku, gdy przeprowadzona ekspertyza wodomierza nie potwierdzi jego niesprawności, koszty związane z jej przeprowadzeniem pokrywa zgłaszający reklamację.