RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dbając o dobro naszych klientów i kontrahentów podjęło działania w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić Państwu poczucie pełnego bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

  • Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce (dalej OPWiK), ul. Kurpiowska 21
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. : Anna Tyszka, e-mail: iodo@opwik.pl

CEL PRZETWARZANIA PRZEZ OPWIK DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez OPWiK w celu realizacji świadczenia usług: realizacji wniosków, zleceń, zawarcia i realizacji umowy, budowy i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zapewnienia komunikacji, dochodzenia należności, obsługi zgłoszeń, reklamacji, roszczeń, w celach analitycznych i statystycznych.

Z uwagi na charakter działalności OPWiK, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków OPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały Nr 96/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019r. Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Ostrołęki, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OPWIK

OPWiK może przekazać dane podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych tj: dostawcom systemów IT, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, organom samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami, organom i instytucjom rządowym, sądom, organom kontrolnym.

UPRAWNIENIA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu.

Mają Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji w/w celów przetwarzania. Odmowa podania przez Państwa danych osobowych skutkuje brakiem możliwości współpracy z Administratorem danych.