ZakładUzdatniania Wody

 

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie miasta Ostrołęka, zapewniają dwa ujęcia wody podziemnej:

  • Ujęcie ze Stacji Uzdatniania Wody „SUW Kurpiowska”,
  • Ujęcie ze Stacji Uzdatniania Wody „SUW Leśna”.

 

Pierwszym i zarazem głównym miejskim ujęciem wody jest „SUW Kurpiowska” - zlokalizowana przy ulicy Kurpiowskiej 21 w Ostrołęce. Teren ten przylega do krawędzi tarasu akumulacyjnego biegnącego równolegle do lewego brzegu Narwi.

Zaopatruje ono w wodę 47 417 mieszkańców lewobrzeżnej części miasta Ostrołęka. Średnia produkcja wody w 2023 r. wyniosła 7 248 m3/d. W związku z tym jakość wody dostarczanej odbiorcom jest pod stałym nadzorem pracowników spółki. Codzienna kontrola parametrów wody przez zakładowe laboratorium oraz stały monitoring jakości wody sprawowany przez Akredytowane Laboratorium jak i Sanepid potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom miasta spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Tereny miejskiego ujęcia zajmują powierzchnię ok 13,5 ha tj. powierzchnia ok. 19 boisk piłkarskich. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się następujące obiekty: studnie poborowe, zbiorniki wody surowej, pompownia II stopnia, hala filtrów, chlorownia, centralna dyspozytornia, część biurowo-laboratoryjna, zbiorniki wody czystej, pompownia III stopnia, osadniki wód popłucznych. Z uwagi na to, że ujęcie wody jest obiektem strategicznym posiada dwie oddzielne linie zasilające w energię elektryczną oraz jako awaryjne źródło zasilania agregat prądotwórczy.

Zasoby ujęcia wody zatwierdzone są na poziomie 15 840 m3/d. Eksploatowane są przez  20 naprzemiennie pracujących studni głębinowych. Studnie pracują w cyklu miesięcznym po 10 szt. w każdym miesiącu. Większość studni wybudowano  w latach 1980-1990. Studnie czerpią wodę z utworów czwartorzędowych o średniej głębokości otworu studziennego  94m. Studnie na ujęciu maja trzy rodzaje obudów. Z kręgów betonowych z  żelbetu z częścią nadziemną przeznaczoną na urządzenia elektryczne oraz z obudową typu „Lange”.

To ujęcie wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych.

 

Drugą Stacją Uzdatniania Wody jest  „SUW Leśna” – znajdująca się przy ul. Leśnej - jest podstawowym źródłem zasilania, które zaopatruje w wodę 1 493 mieszkańców prawobrzeżnej części miasta Ostrołęka oraz Gminę Olszewo-Borki. Średnia produkcja wody w 2023r. wyniosła 543 m3/d.

Teren ujęcia zajmuje powierzchnię ok 0,73 ha. Na terenie SUW znajdują się następujące obiekty: studnie poborowe, stacja uzdatniania wody, 4 zbiorniki wody czystej, odstojnik wód popłucznych, sprężarkownia z zbiornikami, agregatornia. Z uwagi na to, że ujęcie wody jest obiektem strategicznym posiada dwie oddzielne linie zasilające w energię elektryczną oraz jako awaryjne źródło zasilania agregat prądotwórczy.

 To ujęcie wód podziemnych jest typowym ujęciem wodociągowym służącym do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców Ostrołęki oraz obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych i przemysłowych, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym na pobór wód podziemnych wydanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęka – pozwolenie obowiązuje do 2 kwietnia 2034 roku. Zezwolenie dotyczy poboru wody podziemnej z ujęcia składającego się z 3 studni głębinowych w maksymalnej ilości 2000m3/d oraz eksploatacji urządzeń do poboru wody.

Jakość wody podawanej do sieci miejskiej odpowiada parametrom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11.12.2017r. poz. 2294). Potwierdzają to oceny jakości wody wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: HK.9027.874.2023 z dnia 19.12.2023 r. oraz znak: HK.9027.859.2023 z dnia 12.12.2023 r.