Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Poszukuje osoby na stanowisko:

 

CONTROLLING MANAGER

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia administracja, finanse.
 • minimum 5 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (kontroli controllingu),
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce,

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kontrola realizacji zadań finansowych i raportowanie,
 • sporządzanie raportów, prognoz i analiz finansowych operacyjnych i strategicznych na potrzeby Zarządu Spółki i Wspólnika,
 • bieżąca analiza i prezentacja miesięcznych wyników oraz interpretacja odchyleń, w tym analiza zysków i strat przedsiębiorstwa,
 • udział w tworzeniu i realizacji planów finansowych,
 • bieżąca kontrola i nadzór nad płynnością finansową Spółki i przedkładanie informacji w tym zakresie Zarządowi Spółki,
 • inicjowanie działań w zakresie optymalizacji kosztów,
 • identyfikacja obszarów do poprawy i proponowanie usprawnień,
 • organizacja, nadzór i czynne uczestnictwo w kontroli wewnętrznej Spółki, w tym przede wszystkim:
 • weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów,
 • weryfikacja prawidłowości realizacji obowiązujących umów z kontrahentami,
 • nadzór nad rocznym bilansem finansowym realizowanym przez Główną Księgową,
 • nadzór / kontrola środków trwałych (m.in. zakup, wytwarzanie, eksploatacja, konserwacja, naprawy, sprzedaż, likwidacja),
 • ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki, a w szczególności z Działem Księgowości,
 • współpraca z jednostkami kontrolnymi, audytorami, bankami i innymi instytucjami finansowymi,
 • prowadzenie całokształtu dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości z zakresu kontroli wewnętrznej.

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia (zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia),
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariatu (sekretariat@opwik.pl), w terminie od dnia 14.11.2022r. -  28.11.2022r., do godziny 12.00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Controlling Manager.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Controlling Manager, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.