Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Poszukuje osoby na stanowisko:

 

SPECJALISTA  W DZIALE OBSŁUGI KLIENTA 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, administracja, finanse ochrona środowiska..
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, ustawy Prawo wodne,
 • dobra znajomość zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska,
 • znajomość regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • znajomość kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • profesjonalna i rzetelna obsługa Odbiorców,
 • przyjmowanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także jej rejestrowanie i przekazywanie do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu załatwienia sprawy.
 • optymalizacja sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
 • przygotowywanie i weryfikowanie wniosków o zawarcie umowy,
 • przygotowanie umów dla odbiorców,
 • rozliczanie, wystawianie i przygotowywanie do wysyłki faktur,
 • przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzenie oświadczeń o akceptacji faktur elektronicznych, bądź zgody na wysyłanie smsów.
 • obsługa programu informatycznego w zakresie gospodarki wodomierzowej oraz rozliczania i obsługi odbiorców,
 • monitorowanie ważności cech legalizacyjnych wodomierzy,
 • prowadzenie ewidencji protokołów z wymiany wodomierzy,
 • przyjmowanie i importowanie danych z odczytów wodomierzy,
 • przyjmowanie oraz terminowe rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Odbiorców,
 • prowadzenie ewidencji zgłoszonych reklamacji w rejestrze,
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, a następnie powiadomienie o wystąpieniu awarii właściwych osób odpowiadających za jej usuniecie,
 • wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami w zakresie działania systemu kanalizacji deszczowej.
 • Współpraca i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dotacji z zakresu ochrony zasobów wodnych i powietrza.

   

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia (zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia),
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariatu (sekretariat@opwik.pl), w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r., do godziny 12.00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista w Dziale Obsługi Klienta

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Specjalista w Dziale Obsługi Klienta, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.